Regulamin

Regulamin korzystania z portalu klienta inwestycji „Bulwary Praskie”

 

§ 1.  Postanowienia ogólne

 

Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z dostępnego pod adresem www.bulwarypraskie.pl portalu internetowego dla klientów spółki Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A., którzy zawarli ze spółką umowę przedwstępną lub umowę deweloperską w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”.

 

§ 2. Definicje

 

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

 1. Mennica – Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-854), Al. Jana Pawła II 23, KRS 0000381022 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy), REGON: 142856700, NIP: 5272650476, będąca operatorem Portalu;

 2. Regulamin – niniejszy regulamin określający zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Mennicę w ramach Portalu;

 3. Klient – osoba fizyczna lub podmiot inny niż osoba fizyczna, który zawarł z Mennicą umowę przedwstępną lub umowę deweloperską dotyczącą produktu w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”;

 4. Konsument  – osoba fizyczna dokonująca z Mennicą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. 

 5. Portal  – portal dla Klienta dostępny pod adresem internetowym www.bulwarypraskie.pl 

 6. Konto – konto Klienta utworzone przez Mennicę, za pośrednictwem którego Klient może korzystać z Portalu;

 7. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 

§ 3. Umowa o dostęp do Portalu

 

 1. Klient zawierając z Mennicą umowę przedwstępną lub umowę deweloperską dotyczącą produktu w ramach inwestycji „Bulwary Praskie” może oświadczyć o akceptacji Regulaminu. Oświadczenie o akceptacji Regulaminu stanowi chwilę zawarcia z Mennicą umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, której przedmiotem jest umożliwienie korzystania na zasadach określonych w Regulaminie z funkcjonalności Portalu za pośrednictwem Konta (dalej: „Umowa”). 

 2. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy następuje przez dołączenie Regulaminu do zawieranej przez Klienta umowy przedwstępnej lub umowy deweloperskiej dotyczącej produktu w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”.

 3. W chwili zawarcia Umowy z Klientem zgodnie z ust. 1 powyżej, Klient uzyskuje niewyłączne, nieodpłatne prawo do korzystanie z Portalu wyłącznie do użytku osobistego i wyłącznie w celu korzystania z funkcjonalności zapewnianych przez Portal. Portal jest przedmiotem ochrony na podstawie prawa autorskiego i każde jej użycie wykraczające poza zakres licencji udzielonej zgodnie z powyższym, dokonywanie w Portalu zmian, jego dekompilacja, sprzedaż jakichkolwiek treści Portalu, inne niż sprzedaż ich rozpowszechnianie, użyczanie czy sublicencjonowanie jest niedozwolone.

 

§ 4. Ogólne warunki korzystania z Portalu

 

 1. Portal ma charakter wyłącznie informacyjny. Treści udostępniane Klientowi za pośrednictwem Portalu dotyczą stosunków prawnych powstałych w wyniku zawartych umów przedwstępnych czy umów deweloperskich dotyczących produktów w ramach inwestycji „Bulwary Praskie” i Mennica dokłada starań by treści w ramach Portalu były aktualne, kompletne oraz zgodne z treścią opisanych stosunków prawnych, przy czym aktualizacja informacji na temat stanu faktycznego w ramach Portalu może zająć do 14 dni roboczych od zaistnienia zmiany, z której wynika konieczność aktualizacji. W przypadku braku ich zgodności, treści udostępniane Klientowi za pośrednictwem Portalu nie zastępują, nie modyfikują ani nie wyłączają treści łączących Klienta z Mennicą stosunków prawnych powstałych w wyniku zawartych umów przedwstępnych czy umów deweloperskich dotyczących produktów w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”.

 2. Korzystanie z Portalu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: 

  1. Podłączone do Internetu urządzenie z zainstalowaną i gotową do pracy przeglądarką internetową obsługująca co najmniej XHTML 1.0, z obsługą JavaScript. 

  2. Aktywne i prawidłowo skonfigurowane konto poczty elektronicznej.

  3. Rozdzielczość ekranu minimum 1024 pikseli.

  4. Zalecana jest instalacja oprogramowania typu Java, Java Script, Adobe – brak instalacji odpowiedniego oprogramowania może uniemożliwiać korzystanie z niektórych funkcjonalności Aplikacji.

  5. Zalecana jest obsługa Flash. Dodatkowo zalecana jest akceptacja plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki. Brak akceptacji plików „cookies” może spowodować dyskomfort w użytkowaniu Portalu. Klient ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.

 1. W wyniku zawarcia Umowy, o której mowa w  § 3 ust. 1 powyżej, Klient uzyskuje dostęp do Portalu. Klient może korzystać z Portalu po zalogowania na swoje Konto poprzez wpisanie loginu oraz hasła Klienta w okna logowania umieszczone na witrynie www.bulwarypraskie.pl

 2. Login do Konta będzie stanowić podany przez Klienta adres e-mail.

 3. Po zawarciu Umowy Klient, na podany przez siebie adres e-mail otrzyma wiadomość poczty elektronicznej z linkiem służącym ustaleniu hasła do Konta. Po skorzystaniu z linku, Klient zostanie przekierowany na witrynę umożliwiającą ustalenie hasła dostępowego.

 4. Klientowi, który zapomniał hasła do swojego Konta, udostępniona zostanie funkcjonalność przypomnienia hasła, dostępna na formularzu logowania. Po wybraniu opcji przypomnienia hasła, należy w odpowiedniej rubryce wprowadzić adres e-mail użyty w procesie rejestracji w Sklepie. Na ten adres e-mail Klienta zostanie wysłany link do formularza zmiany hasła.

 5. W celu dodatkowej autoryzacji niektórych operacji pracownik Mennicy ma prawo zadać Klientowi pytania dotyczące jego danych osobowych udostępnionych Mennicy. Jeżeli Klient nie może podać prawidłowych danych niezbędnych do wykonania danego zlecenia, nie może ono być zrealizowane.

 6. Wszystkie dyspozycje zlecone przy użyciu Konta Klienta uważa się za zlecone przez Klienta.

 7. Klient obowiązany jest do korzystania z Konta i Portalu zgodnie z prawem i dobrymi obyczajami, z uwzględnieniem dóbr osobistych i praw własności intelektualnej, w szczególności praw autorskich, przysługujących Mennicy lub osobom trzecim.

 8. Za utworzenie i korzystanie z Konta nie są naliczane i pobierane od Klienta jakiekolwiek opłaty.

 9. Klient obowiązany jest nie podejmować jakichkolwiek działań, które miałyby wpływ na poprawne funkcjonowanie Portalu. W szczególności zabroniona jest jakakolwiek ingerencja w treści zamieszczane na stronach Portalu.

 10. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta z wykorzystaniem Konta lub Portalu treści o charakterze bezprawnym. 

 11. W przypadku stwierdzenia przez Mennicę naruszania przez Klienta obowiązków i zakazów, określonych w § 3 powyżej i w niniejszym paragrafie 4, Mennica ma prawo natychmiastowego zablokowania Konta Klienta i rozwiązania zawartej z nim Umowy.

 12. Mennica ma prawo do podejmowania czynności konserwacyjnych jak również mających na celu naprawę, zapobieżenie szkodom lub modyfikację i rozwój funkcjonalności oferowanych w ramach Portalu, przy czym, w miarę możliwości Mennica wskazane czynności będzie wykonywać w porze nocnej. Mennica dołoży starań, by poinformować Klientów o planowanych czynnościach, o których mowa powyżej z odpowiednim wyprzedzeniem. Mennica nie odpowiada za brak dostępu do Portalu spowodowany wykonywaniem czynności, o których mowa powyżej.

 

§ 5. Usługi w ramach Portalu

 

 1. Usługa świadczona przez Mennicę drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem polega na umożliwieniu Klientowi dostępu do Portalu za pośrednictwem Konta i na umożliwieniu korzystania z funkcjonalności Portalu. Portal umożliwia Klientowi dostęp do informacji o zawartych przez niego z Mennicą umowach przedwstępnych i deweloperskich dotyczących produktów w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”, informacji o stanie realizacji tych umów, w tym o wzajemnych prawach i obowiązkach wynikających z tych umów oraz zlecanie czynności dotyczących tych umów, co obejmuje w szczególności:

 1. uzyskiwanie informacji o zawartych umowach oraz o produktach i usługach;

 2. uzyskiwanie informacji o płatnościach i fakturach, w tym możliwość pobrania faktury;

 3. korzystanie z usług dodatkowych Portalu obejmujących:

 1. możliwość pobierania przez Klienta dokumentów udostępnionych przez Mennicę w pliku .pdf,

 2. udostępnianie dokumentacji fotograficznej postępów w realizacji inwestycji budowlanej, której dotyczy umowa łącząca Klienta z Mennicą;

 3. możliwość zapoznawania się przez Klienta z aktualnościami;

 4. możliwość zgłaszania wiadomości do Mennicy, na które odpowiedź udzielana będzie bezpośrednio w ramach Portalu

 5. możliwość zgłaszania wniosków, w tym o udostępnienie dokumentu, jak również o wykonanie zmian lokatorskich;

 6. możliwość uzgodnienia terminu wizyty na budowie, odbioru lokalu, zawarcia umowy przyrzeczonej.

 1. Dostępne funkcjonalności Portalu mogą ulegać zmianie, nie wpływając ujemnie na warunki Umowy. O dokonanej zmianie Mennica będzie informować Klienta zamieszczając stosowną informację w ramach Portalu i poprzez zmianę Regulaminu.

 

§ 6.Dane osobowe

 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przetwarzanych na podstawie Regulaminu jest Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. z siedzibą w Warszawie (00-854), al. Jana Pawła II 23.

 2. Mennica zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami.

 3. w celu dokonania rejestracji Klienta, utworzenia Konta i wykonania Umowy, Mennica przetwarza:

- imię i nazwisko;

- adres e-mail;

- numer telefonu;

- numer NIP;

- firma działalności gospodarczej;

- numer rachunku bankowego;

podanie wskazanych danych jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji Umowy stanowi więc warunek zawarcia Umowy. Przewarzanie wskazanych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO tj. niezbędności przetwarzania do wykonania umowy, której Klient jest stroną.

 1. Ponadto dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, który to cel wynika z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy polegających na zabezpieczeniu się przed ewentualnie kierowanymi przeciwko Mennicy roszczeniami.

 2. Niezależnie od ust. 3 i 4 powyżej, Mennica przetwarza również dane osobowe Klienta w postaci informacji zbieranych o Kliencie za pomocą plików cookie lub podobnych technologii – więcej informacji na temat plików cookie, a także celów i sposobów opisanego w niniejszym ustępie przetwarzania znajduje się w dokumencie Polityka Plików Cookie dostępnym w ramach Portalu. 

 3. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Mennicę przez okres realizacji Umowy, a następnie przez okres przedawnienia się roszczeń z tej Umowy, zaś po tym okresie – jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

 4. Mennica nie prowadzi wobec Klienta profilowania, ani nie są w stosunku do niego podejmowane żadne zautomatyzowane decyzje.

 5. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, które przechowuje Mennica. W szczególności w ramach tego prawa może zapytać Mennicę o to:

 1. w jakim celu przetwarzane są jego dane osobowe, 

 2. jakie jego dane są przetwarzane, 

 3. komu Mennica ujawnia dane Klienta – w takim przypadku Klient uzyska informacje odbiorcach, którym dane osobowe Klienta zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,

 4. jaki jest planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu, 

 5. czy w stosunku do Klienta podejmowane są zautomatyzowane decyzje, w tym czy odbywa się wobec niego profilowanie,

 6. czy Mennica przekazuje dane Klienta do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 1. Klient ma prawo do żądania niezwłocznego sprostowania jego  danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, ma on również prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. 

 2. Klient ma prawo do żądania od Mennicy usunięcia jego danych osobowych z systemu Mennicy jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności: 

 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

 2. Klient wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, 

 3. Klient wniósł sprzeciw -  z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania 

 4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania  danych na potrzeby marketingowe;

 5. dane osobowe Klienta były przetwarzane niezgodnie z prawem, 

 6. dane osobowe Klienta osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie, 

 7. dane osobowe Klienta zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego dziecku.

 1. Klient ma prawo do ograniczenia przetwarzania, w następujących przypadkach:

 1. jeżeli kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

 2. jeżeli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się ich usunięciu;

 3. Mennica nie potrzebuje już danych osobowych Klienta do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Klientowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 

 4. Klient wniósł sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. 

Skorzystanie przez Klienta z prawa ograniczenia przetwarzania oznacza, że takie dane osobowe będą mogły być przez Mennice wyłącznie przechowywane oraz przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. 

 1. Klient ma prawo do przenoszenia danych tj. otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego jego danych osobowych oraz ma prawo żądać aby te dane osobowe przesłać innemu administratorowi, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.

 2. Klient ma prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. 

 3. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania przez Mennicę jego danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) tj. w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Mennicy.

 4. Klient ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 5. Klient chcąc skorzystać z przysługujących mu praw lub mając pytania dotyczące tych praw może skontaktować się z Mennicą: 

 1. kontaktując się na adres e-mail: iodmpsa@mennica.com lub 

 2. pisząc na adres pocztowy: Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A.., al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa 

 1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa adekwatnych do zidentyfikowanych przez Mennicę ryzyk i odpowiadających aktualnemu stanowi wiedzy technicznej w tym obszarze. Stosujemy środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną jak np. szyfrowanie kanału komunikacji (protokół HTTPS).

 2. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Mennicę wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami.  Oprócz danych osobowych, Mennica przetwarza dane eksploatacyjne, takie jak:

  1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Klient,

  2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi świadczonej drogą elektroniczną,

  3. informacje o skorzystaniu przez Klienta z Usług świadczonych drogą elektroniczną.

  4. ogólne, statystyczne informacje demograficzne (np. o regionie, z którego następuje połączenie) oraz anonimowe informacje dotyczących wieku, płci oraz kategorii zainteresowań w ramach świadczonej usługi.

 1. Na potrzeby realizacji działań wskazanych w Regulaminie dane osobowe Klientów są przekazywane innym podmiotom współpracującym z Mennicą w zakresie i w celu, w jakim Mennica korzysta ze wsparcia tych podmiotów w obszarze wsparcia IT w tym w szczególności dostawcom sprzętu, oprogramowania i usług programistycznych (z którymi jeśli to wymagane zawarto umowy powierzenia danych osobowych).

 2. Mennica zapewnia Klientowi stały dostęp do aktualnej informacji o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści tych usług, wprowadzanych przez Sprzedawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Kupujący. Dostęp do ww. informacji można uzyskać wysyłając zapytanie na adres e-mail sprzedaż_mieszkan@mennica.com.pl W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zasad zachowania poufności, stosowanych środków technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikacji przez osoby nieuprawnione przesyłanych danych osobowych, praktyk stosowanych w Serwisie bądź korzystania z usług elektronicznych, Klient może skontaktować się z Mennicą za pośrednictwem poczty, pisząc na adres:  Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A., al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa bądź za pośrednictwem wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail: sprzedaż_mieszkan@mennica.com.pl 

 3. Każda komunikacja w sieci może prowadzić do ujawnienia pewnych informacji na temat Klienta. Mennica nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie przez Klienta cudzych danych osobowych bądź za działania innych Klientów lub podmiotów trzecich, którym dany Klient przekazał lub udostępnił swoje dane lub treści. Klient nie powinien podawać swojego imienia i nazwiska, jak również innych informacji na swój temat, jeżeli nie jest to konieczne do świadczenia Usług opisanych w Regulaminie. 

 

§ 7. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną

 

Klient może w dowolnym czasie rozwiązać Umowę bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. Rozwiązanie Umowy pozostaje bez wpływu na jakiekolwiek inne stosunki prawne istniejące między Mennicą a Klientem, w szczególności wynikające z zawartych umów przedwstępnych czy umów deweloperskich dotyczących produktów w ramach inwestycji „Bulwary Praskie”.

 

§ 8. Reklamacje

 

 1. Wszelkie wątpliwości, zapytania i reklamacje dotyczące Portalu oraz związane z realizacją Umowy powinny być kierowane na następujące dane kontaktowe: 

  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaż_mieszkan@mennica.com.pl

  2. telefonicznie na numer: 

+48/22 656 44 44

Za połączenie telefoniczne Konsument nie będzie obciążony opłatą wyższą niż za wykonanie zwykłego połączenia telefonicznego zgodnie z planem taryfowym, z którego korzysta. 

  1. pisemnie na adres: Mennica Polska Spółka Akcyjna S.K.A. al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczenia usług zgodnie z Regulaminem rozpatrywane są niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie, w jakiej zgłosił reklamację, chyba że wspólnie ustalona zostanie inna forma odpowiedzi. 

 2. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsument ma możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej (platforma ODR) w celu poddania pod rozstrzygnięcie sporu z Mennicą drogą elektroniczną. Platforma ODR stanowi  wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów mieszkających w Unii Europejskiej i przedsiębiorców mających siedzibę w Unii Europejskiej dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia między nimi internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

 

§ 9. Zmiany Regulaminu

 1. Mennica jest uprawniona do jednostronnej zmiany niniejszego Regulaminu z uzasadnionych przyczyn. Jako uzasadnioną przyczynę uznaje się w szczególności zaistnienie jednej z następujących okoliczności:

 1. Zmiana przepisów prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP w zakresie, w jakim taka zmiana przepisów modyfikuje treść Regulaminu albo nakłada na Mennicę obowiązek określonej modyfikacji tej treści; 

 2. Wydanie przez organy administracji publicznej w tym w szczególności Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji, rekomendacji, zaleceń, zobowiązań lub aktów o analogicznym charakterze w zakresie w jakim ww. akty administracyjne modyfikują treść Regulaminu albo nakładają na Mennicę obowiązek określonej modyfikacji tej treści; 

 3. Wprowadzenie przez Mennicę nowych funkcjonalności Portalu lub modyfikacja ich dotychczasowego zakresu – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie dotyczącym takich nowych funkcjonalności; 

 4. Wprowadzanie przez Mennicę nowych lub modyfikacja istniejących systemów informatycznych – w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który jest obiektywnie niezbędny i bezpośrednio związany z wprowadzeniem lub modyfikacją ww. systemów informatycznych; 

 5. Powstanie orzecznictwa sądowego lub administracyjnego, z którego wynika, że postanowienia umowne analogiczne do tych stosowanych przez Mennicę mogą być sprzeczne z prawem w tym w szczególności z prawem ochrony konsumentów – w tym przypadku zmiana treści zawartej Umowy będzie dopuszczalna, o ile przy wszechstronnym rozpatrzeniu okoliczności danej sprawy będzie można obiektywnie uznać, że z punktu widzenia przeciętnego klienta Mennicy będącego Konsumentem proponowana zmiana jest na korzyść takiego klienta;

 6. Regulamin wymaga uzupełnienia, doprecyzowania lub modyfikacji ze względu na  przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terenie RP lub przez wzgląd na większą przejrzystość jego postanowień dla konsumentów - w tym przypadku zmiana treści Regulaminu jest dopuszczalna w zakresie, który pozwala na dostosowanie Regulaminu do przepisów prawa lub uzyskanie większej przejrzystości jego postanowień.

 1. Mennica informuje Klienta poprzez publikacje na Portalu co najmniej o: 

 1. treści planowanej zmiany Regulaminu; 

 2. dacie wejścia zmiany w życie;

 3. prawie do wyrażenia sprzeciwu wobec proponowanej zmiany, terminie na jego złożenie i jego konsekwencjach dla Klienta; 

 4. jednolitej treści Regulaminu po zmianach. 

 1. Jeżeli w okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Klient nie zgłosi Mennicy sprzeciwu wobec tych zmian, przyjmuje się, że Klient je zaakceptował. W okresie przed datą wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian Klient może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym albo zgłosić sprzeciw, w wyniku którego Umowa wygaśnie z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie wprowadzonych w Regulaminie zmian.

 

§ 10. Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 15.11.2018 r.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa polskiego. W celu uniknięcia wątpliwości przyjmuje się, że żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza praw Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium RP prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze bezwzględne zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego prawa. Spory wynikające z Regulaminu, których nie udało się rozwiązać między Kupującymi i Mennicą z na drodze polubownej, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy według przepisów prawa polskiego. Wszelka korespondencja, oświadczenia, zapisy i inna tego typu komunikacja słowna następować będzie w języku polskim.

 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie Mennicy i na stronie www.bulwarypraskie.pl